Romicus - události, aktuality, časovosti

O církevních restitucích
Malé zamyšlení nad probíhajícími diskusemi o církevních restitucích, politické manipulaci a s tím vším související vulgarizací společnosti

O církevních restitucích

Most, 26.2.2013
Duka a Klaus
O vulgarizaci společnosti jsem psal již několikrát a myslím, že povyk okolo zákona o vyrovnání s církvemi (nikoli „církevní restituce“! viz: psp) tento neblahý stav jen dokládá. Jeden z argumentů, který se v této souvislosti často používá, je obzvlášť varující: "Církvím by se nic vracet nemělo, protože buď ve skutečnosti nic nevlastnily anebo si majetek pouze nakradly na úkor svých hloupých oveček."
 
Varující na tom je zejména to, že tento názor je pouze reflexí obecného povědomí, že jedinou možnou cestou k nabytí většího majetku je nakrást si jej.
Není divu, že tento způsob myšlení je vlastní příznivcům strany, která se proslavila tím, že okradla úplně všechny. Od majetných občanů, přes církve až po drobné zemědělce a řemeslníky, a když už nebylo kde krást, ožebračila tzv. „měnovou reformou“ všechny, kterým zbyly alespoň nějaké úspory. Co je však mnohem horší, je to, že podobné uvažování infiltrují do myslí svých příznivců i ty strany, které se považují za demokratické a od bolševických pohrobků se formálně distancují.

Další varující skutečností, se kterou jsme v souvislosti s církevním vyrovnáním konfrontováni, je nejen samotná relativizace vlastnictví, ale i způsob, jakým je zpochybňování jeho navracení odůvodňováno. Z úst mnohých politiků zaznívají argumenty jako, že církevní majetek je specifický a vyžaduje „zvláštní nakládání“, že se církve o něj nebudou schopny starat, neboť se jedná o kulturní památky a tedy o „dědictví celého národa“, že je málo věřících a tudíž velikost náhrad neodpovídá „současným potřebám“ zainteresovaných církví a tak dále a tak dále. Je otázkou, zda hlavním důvodem pro tuto relativizaci je pouze snaha o zlepšení mocenského postavení těch, kteří tyto názory hlásají, nebo zda je hlavním důvodem snaha přisvojit si rozhodování o nakládání s tímto majetkem a skrze něj si tak uchovat vliv na instituce, kterým tento majetek patří. Vzhledem k tomu, že církve jsou u nás vcelku neoblíbenou skupinou, která reprezentuje pouze minoritu občanů, je možné obojí. Politikům jistě náleží právo zastávat víceméně libovolný názor a ten pak veřejně hájit. Smutné však je, že se někteří politici při jeho obhajobě uchylují k nejen k polopravdám, ale i k vysloveným lžím. Alarmující pak je, když takováto účelová manipulace zaznívá z úst právníka, který argumentuje „že v případě církví se přece nejedná o majetek dobrovolných hasičů nebo zahrádkářů“. Pozor, zde již nejde o církve, jde o princip. Je to totiž přesně naopak. Pokud budu z výše uvedených důvodů relativizovat vlastnictví církve, která není ničím jiným než společenstvím věřících, mohu stejným způsobem relativizovat majetek libovolného spolku nebo společenství, důvod se přece vždy najde! Navíc, nejedná se o pouhou fabulaci, neboť k takovémuto jednání již existuje precedens. Z úst stejného právníka jsme totiž nedávno slyšeli naprosto stejný způsob argumentace v případě práva vlastníků bytů nakládat se svým majetkem. V tomto případě známe i výsledek. Města se jako vlastníci nerentabilních bytů začaly tohoto majetku zbavovat a nyní většinou nedisponují žádnou možností ubytovávat ty skutečně potřebné sociálně slabé rodiny. Kromě toho tržní nájem je v současnosti mnohde nižší než nájem obecních a státních bytů a navíc, pokud vím, státu hrozí z důvodu neoprávněné restrikce v nakládání se soukromým majetkem dokonce i arbitráž.

Pro osvětlení významu a původu majetku církví, si ještě dovolím malý a velice stručný exkurs do historie církve, která je u nás dominantní, církve katolické. Katolická církev se zrodila v rámci mocného římského impéria. Když však tato říše zanikla, zůstala církev jediným subjektem, který rozdrobenou Evropu sjednocoval a disponoval k tomu potřebnou autoritou. Díky církevním institucím, zejména klášterům, se dochovalo dědictví antiky, z něhož čerpáme dodnes. Nikdo jiný, než kněží nebo jiní představitelé církve, v té době až na naprosté výjimky gramotný nebyl. A příslušníci kléru byli většinou také ti, kdo později na školách a univerzitách předávali toto vzdělání dále. V Čechách byl sice zejména kvůli husitskému hnutí vývoj poněkud specifický, ale i Hus a Komenský byli kněží. K velkému rozmachu vzdělávacího systému pak došlo s příchodem jezuitského řádu. Jezuitský řád, to není jen známý páter Koniáš, ale i Balbín a mnozí jiní. Navíc v tehdejších jezuitských gymnáziích byla zcela zásadní výuka latiny, řečtiny, rétoriky a dalších předmětů podle textů klasických, nikoli pouze církevních autorů. Kromě výuky bylo dalším významným posláním církve i poskytování sociálních služeb. V době, kdy žádný státem řízený sociální systém neexistoval, byla jeho úloha plněna zejména skrze kláštery a jiné církevní organizace. To vše samozřejmě při vykonávání základního duchovního poslání, které v sobě zahrnovalo m.j. i agendu, kterou dnes obvykle zajišťují matriky nebo jiné úřady. Aby svou činnost mohly církve ve výše zmíněném rozsahu vykonávat, byly za tímto účelem nadány majetkem, a to buď přímou donací, odkazem, nebo nadací s postoupením majetkových nebo jiných výnosů. Rozsah a forma tohoto vlastnictví nebo nakládání s ním se samozřejmě v průběhu staletí měnily, nelze však zpochybnit, že církve byly zákonným a nezpochybnitelným vlastníkem nebo držitelem značného movitého i nemovitého majetku. Stejně tak je ovšem zřejmé, že se tento majetek díky své velikosti stával v průběhu věků často předmětem zájmu různých jednotlivců nebo mocenských struktur. Důvod byl a je vždy stejný, upevnění mocenského postavení, snaha získat přímý majetkový prospěch z ovládaného vlastnictví nebo uplatnění politického vlivu prostřednictvím jeho správy předmětného majetku.

Já sám nejsem příslušníkem žádné církve a nemám tedy ani důvod být jejich nekritickým obdivovatelem a zastáncem. Za zcela zásadní ale považuji to, že názor, který veřejně zastávám nebo jej dokonce prosazuji, musí být podložen alespoň trochu relevantními fakty. Bez znalosti těchto faktů a souvislostí je totiž každý člověk pouze loutkou v rukou těch, kteří jeho neznalost zneužívají k účelové manipulaci a prosazování vlastních mocenských ambicí.
Pokud se takováto neznalost a její vulgární zneužívání stanou většinovou součástí naší kultury, dočkáme se vbrzku toho, že svoboda a demokracie bude opět vbrzku nahrazena diktátem skupiny ambiciózních a všehoschopných jedinců, jejichž jedinou nebo nejvýznamnější schopností je obratná manipulace s nevědomým davem.
 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky