Romicus - osobní stránky, úvahy

Aforismy
Krátká zmyšlení, která předkládám tak, jak mi na mysl přisla.

Plzeň, 27.4.2011
V názoru na politické a společenské události, dnešní i historické, se nelze dobrat obecné objektivní pravdy, a to ani v případě, kdy připustíme, že nějaká takováto objektivní pravda existuje. Jediné, čeho můžeme dosáhnout, je názorový konsensus. I tento konsensus je však závislý na společenských konvencích té které doby a na sociálním postavení skupiny hodnotících lidí. Při posuzování současných událostí bychom tak měli brát za správné pouze to, co platí v jakékoli historické době. Nemůžeme pak ale hodnotit jednotlivosti, ať se jedná o události nebo osoby, ale pouze univerzální hodnoty, které jsou společné všem historickým epochám.
 

Téma dne (Plzeň, 26.4.2012)

To, že nejsem socialistou, je způsobeno tím, že mám rád lidi a současně se přitom obávám zmanipulovaného lidského davu.

bullet.gif, 56B Lidé se sice rodí svobodni ve svých právech, ale nikoli ve svých schopnostech. Najít rovnováhu mezi schopnostmi a právy je otázkou konsensu v celé společnosti. Teorie rasové nebo sociální nadřazenosti je v tomto případě stejně zhoubná jako teorie třídního boje – proto má být i z hlediska práva postavena na stejnou úroveň.

bullet.gif, 56B Při hledání společenského konsensu není rozhodující ideologie, ale způsob, kterým chci tohoto konsensu dosáhnout. Problémem je z tohoto hlediska používání nátlaku nebo síly při prosazování vlastních ideologických názorů a z nich plynoucích požadavků.

bullet.gif, 56B Skupiny, které při prosazování svých nároků porušují zákon, pak musí být samy postaveny mimo zákon. Toto se v současnosti týká jak fašistických, tak i komunistických pohrobků – bez jakýchkoli rozpaků se hlásí k těm, kteří v boji za svá „svatá“ práva porušovali obecné etické a zákonné normy tím nejbrutálnějším možným způsobem a jejich odporné činy se při tom snaží bagatelizovat nebo zjevně popírat.

bullet.gif, 56B Mnoho lidí v názoru na obecné věci není schopno rozlišit více než dva protikladné postoje a nejsou schopni pochopit hlubší souvislosti věcí. Tímto prizmatem pak nahlížejí na skutečnosti, které je obklopují – ten, kdo hlásá dobro, je dobrý, ten, kdo se ohání sociální spravedlností, je spravedlivý.

bullet.gif, 56B Není vinou lidí, kteří nemají patřičné schopnosti, nazírat na svět tímto zjednodušeným pohledem, vinni jsou ti, kteří zneužívají jejich nevědomosti k prosazení vlastních mocenských cílů a ambicí.

bullet.gif, 56B Za těchto podmínek ovšem nelze řešit problémy, které vznikají v důsledku objektivních a těžko ovlivnitelných skutečností, pod tlakem zmanipulovaného davu. Řešit krizi, která vznikla vytvářením dluhů v době prosperity vytvářením dalších dluhů, je z tohoto hlediska stejné, jako řešit neúrodu tím, že zkonzumuji osivo na příští rok. Řešit recesi zvyšováním daní těm, kteří i přes nepříznivé podmínky dokážou prosperovat je pak stejné, jako brát krávě, která dojí mléko, krmení ze žlabu. Nějakou dobu to jde, co bude potom, mě nezajímá…

:-) Na závěr malá noticka vyplývající z negace tématu dne.

Člověk, který:
  1. Nemá rád lidi – je asociál
  2. Nebojí se zmanipulovaného davu – je socialista
  3. Davem sám manipuluje – je vůdce socialistů
  4. Manipuluje davem a navíc nemá rád lidi – je bolševik

 

Téma dne (Plzeň, 3.4.2012)

Pár postřehů o podstatě života...

bullet.gif, 56B Vnímání pocitů je tím hlavním, co odlišuje neživou hmotu od živé bytosti a ve vnímání pocitů se současně nachází i podstata lidské duše. Procesor počítače je velice sofistikované zařízení, kde jednotlivé části dosahují atomárních rozměrů a jsou mnohem menší než nervová buňka. Procesor také, stejně jako lidský mozek, pracuje na principu elektromagnetických sil, ale dokud neumí „říci au“, když do počítače praštím, je to jen kus železa.

bullet.gif, 56B Mozek je orgán, jehož hlavní funkcí je transformace smyslových vjemů na pocity. Evolucí bylo přitom zajištěno, že „příjemné“ pocity způsobuje taková činnost, která je v souladu se základním existenčním principem – zachováním života a jeho přetrvávání prostřednictvím dalších generací.

bullet.gif, 56B Člověk se stal člověkem tehdy, když pochopil, co je dobré a co zlé. Živoucí tvor se stal živoucím tvorem tehdy, když poznal, co pálí a co hřeje, co mrazí a co chladí, poznal, co je příjemné a co bolí. A stejně, jako člověk poté, co rozlišil dobra od zla, byl vyhnán z ráje, neboť s poznáním dobra zakusil i zlo, tak i živou bytost nelze oddělit od bolesti, neboť skrze bolest se rodí i umírá a bolest je stejně jako slast neoddělitelnou součástí života.

 

Heslo dne (Plzeň, 3.11.2011)

Problém socialistů není v tom, že dělají sociální politiku, problém je v tom, že dělají politiku nezodpovědnou.

Plzeň, 3.11.2011

Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince a jedno nemůže existovat bez druhého. Svoboda bez odpovědnosti vede buď k anarchii, nebo k diktatuře, kdy diktátor ochotně přebírá zodpovědnost od ovládaných lidí, kteří za to ovšem platí ztrátou své svobody.

Plzeň, 3.11.2011

Z toho pak jednoznačně plyne, že ten, kdo požaduje svobodu bez zodpovědnosti, jedná stejně, jako kdyby chtěl déšť bez mraků. Kdo pak svobodu bez zodpovědnosti nabízí, touží pokrytecky po moci.

Heslo dne (Plzeň, 14.10.2011)

Na člověku, který si o sobě myslí, že ví vše, je obvykle nápadné to, že neví nic.

Plzeň, 14.10.2011

Zásadní problém dnešní politiky je v tom, že značná část lidí není ochotna přebírat odpovědnost za svoji svobodu. Vždy pak hrozí nebezpečí, že tuto svobodu pak prodá za zdání „sociálních jistot“ ve stylu biblické výměny otcovského dědictví za misku šošovice. Kolik lidí dnes je ochotno bojovat za svoji svobodu a existenční nezávislost jako Lešetínský kovář nebo sedlák Kubata, když pro většinu z nich má svoboda menší cenu než dvacetiprocentní sleva v supermarketu?

Plzeň, 14.10.2011

Principem, na němž fungují jak antické komedie, tak i současný humor a satira, je to, že skutečnosti, kterým objektivně nejsme schopni zabránit, přestože jsou negativní již svoji podstatou, zlehčují nebo je naopak dovádějí ad absurdum.

Plzeň, 14.10.2011

Podstatným rozdílem mezi křesťanstvím a antickými kulty je to, co od Boha žádáme. Bůh obdařil člověka rozumem, spočívajícím ve schopnosti pochopit důsledky svých činů a vůlí tyto činy naplnit. Nežádejme tedy od Boha, aby splnil jakékoli naše přání, ptejme se, zda jsme o naplnění toho kterého cíle skutečně usilovali, zda bylo skutečně naším niterným cílem a udělali jsme vše pro jeho naplnění. Pak teprve pochopíme, že všeho, oč doopravdy usilujeme, je možné dosáhnout.

To samé platí i o životě samotném, nežádejme po Bohu život věčný, ale život naplněný.

Plzeň, 30.5.2011

Činnost politických stran je možné přirovnat k rukám boxera. Pokud pravice udeří, levá ruka ránu vykryje. Pokud udeří levice, kryje ránu kryje pravá ruka. O co by bylo lepší, kdyby zúčastnění místo zápasu v ringu přiložili obě své ruce k dílu potřebnému...

Plzeň, 30.5.2011

U politiků není důležité, do jakého roucha se halí, ale to co a jakým způsobem dělají. Tak, jako se může vyskytovat "vlk v rouše beránčím", může se pod pláštěm Robina Hooda nebo Jánošíka skrývat Alibaba se čtyřiceti loupežníky.

Plzeň, 27.4.2011

Ten, kdo je celý život zvyklý chovat se jako poslušný člen stáda, se nemůže divit, že je s ním jednáno jako s volem a že ten, který toto stádo ovládá, s ním také oře.

Plzeň, 27.4.2011

Rigidní lpění na doslovné formulaci zákonů a odstranění zdravého rozumu při jejich aplikaci vede k tomu, že se z práva stává bič v rukou tyrana. Je pak zcela lhostejné, zda je tímto tyranem fyzická osoba nebo oligarchie více či méně demokratickým způsobem zvolených nebo vyvolených představitelů moci.

 
 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky