Technologie - popis používaných technologií
 

Používané technologie

Technologie
Zde uvádím výčet technologií, které jsem ve své profesní kariéře používal. Pokud nebude u některé z nich výslovně uveden opak, byla s použitím dané technologie vytvořena alespoň jedna aplikace, nasazená v reálném provozu.
Používané technologie jsou řazené sestupně chronologicky tzn., na začátku dokumentu jsou uvedené technologie používané naposledy.
 

.NET, C#, Forms (2008 - )

V prostředí .NET framework byl vytvořen konektor SAP-NeOS zajišťující integraci systému SAP s objednávkovým systémem NeOS. S použitím prostředí Win Form pak byla vytvořena manažerská aplikace SAPNeOSManager pro administraci a správu konektoru SAP-NeOS. Dále byla v tomto prostředí vytvořena desktopová aplikace na sledování a plánování aplikací léčiv MAR. Dále pak byl na této platformě vyvíjen integrační systém IKS a systém Nesletters realizovaný jako nadstavba systému IKS.

MS SQL Server, PostgreSQL (2008 - )

Jako datová základna pro projekty konektoru SAP-NeOS, aplikace MAR a jako implicitní DB, na které byl vyvíjen systém IKS byla použita databáze MS SQL Server v. 2000, v. 2005 a v. 2008.
. Části systému Nesletters pak byly realizovány v DB PostgreSQL.

Nahoru

Sparx Enterprise Architect (2008 - )

Pro analýzu a dokumentaci navržených struktur všech projektů realizovaných od roku letech 2008 v Krajské zdravotní, a.s. a následně byl použit nástroj Sparx Enterprise Architect v. 7.1. Pomocí něj byly vytvářeny a dokumentovány zejména požadavky (Requirements model), příklady užití (Use Case models), strukturální diagramy (Class models a Data models). Pro dokumentaci a realizaci procesů v rámci projektů systémové integrace sloužila grafická nástvba BPL jazyka systému Ensemble. mapující vnitřní architekturu navrhovaných systémů

Nahoru

Caché, Ensemble (2008 - 2011)

Ensemble je integrační platforma firmy Intersystems, která je postavena nad objektovou DB Caché. Na této platformě byl vyvíjen integrační systém KZIS, v jehož rámci byly dosud realizováno propojení systému SAP a lékárenského IS Apothéké. Viz též konektor SAP-Apothéké

Nahoru

SOA, WCF (2008 - )

S použitím technologie SOA a WCF byl vytvářen konektor SAP-NeOS a integrační systém KZIS, kde část rozhraní napojovaných systémů byla realizována prostřednictvím webových služeb. Při implementaci konektorů jednotlivých systémů pak byli vytvářeni klienti těchto služeb pomocí prostředků, které k tomuto účelu poskytuje .NET framework a Intersystems Ensemble. V rámci integračního systému byla vytvořena též webová služba, poskutující metody volanané explicitně systétmem SAP.

Nahoru

HTML, JavaScript, CSS, CGI-BIN (2006 - 2007, 2011 - )

Výše uvedené technologie jsem využil při realizaci projektu žádánkového a objednávkového systému, který jsem vyvíjel ve firmě Milsoft. Hlavní části systému byly realizovány jako cgi-bin moduly, které na základě zpracovaných požadavků dynamicky vytvářely HTML stránky tvořící uživatelské rozhraní systému. Jako základ těchto stránek byly použity vlastní šablony HTML stránek, styly v CSS souborech a aplikační logiky, realizované pomocí jazyka JavaScript.

V současné době byly s použitím prostředků HTML, CSS a Javascript realizovány i tyto stránky. Z časových důvodů jsem použil hotovou šablonu, kterou jsem upravil a rozšířil o pár opsaných utilit v PHP.

Nahoru

Delphi, Kylix (1998 - 2008)

V prostředí Delphi/Kylix byl tvořen podnikový IS Milsoft. V tomto prostředí jsem vyvíjel jednak vlastní aplikace, které byly součástí uvedeného IS, jednak komponenty, které pro vývoj aplikací využívali i ostatní vývojáři.

Z těchto komponent bych jako klíčové vybral skupinu komponent pro přístup k datům na fileserveru a komponenty pro tvorbu tiskových sestav. Datové komponenty byly navrženy tak, aby s daty ve formě souborů na fileserveru bylo možné pracovat jako s tabulkami DB. Při realizace se vycházelo ze standardních komponent datasetu a tabulky. V rámci komponent bylo m.j. také vyřešeno ukládání do vyrovnávací paměti ("kešování)", indexování a vytváření pracovních indexů, víceuživatelská synchronizace a logické zámky oblastí a vazby mezi takto definovanými entitami (master-detail). Jednalo se o komplexní systém komponent v celkovém rozsahu řádově desetitísíců řádek kódu.

Nahoru

Interbase/Firebird, IB Expert (2003 - 2008)

Původní IS Milsoft byl stavěn nad soubory fileserveru. Postupně se přecházelo na vývoj client-server systému, který byl stavěn nad DB Interbase/Firebird. (Pokud mám relevantní informace byla po mém odchodu DB migrována na Postgre SQL)

Pro tvorbu modelů DB byl průběžně používán též nástroj Softmodel case a Sybase SQL modeler.

Podpůrné nástroje (1998 - 2011)

V průběhu praxe jsem pracoval s různými podpůrnými nástroji. Namátkou bych zmínil verzovací systémy Mercurial a GIT. Editor PSPad, ve kterém jsem psal HTML šablony webových aplikací i tyto stránky.

Nahoru

Oldies

Turbo/Borland Pascal (1988 - 1998)

V různých verzích Pascalu jsem psal první aplikace pro PC, resp. 8-bitové předchůdce PC. Jednalo se o aplikace pro pořizování dat a systém pro sběrt dat z laboratorních přístrojů. V jazyce Pascal byly též psány aplikace, které se později staly základem IS firmy Milsoft.

Cobol, Assembler (1986 - 1988)

První jazykem, se kterým jsem pracoval v profesní praxi byla implementace jazyka Cobol na sálovém počístači EC1021.
Pořizovače dat, ke kterým jsem psal následně aplikace byly programovány ve zvláštní mutaci jazyka Assembler.

Fortran, Pascal, ???? ( < 1986)

Při školní výuce, ať už na Gymnáziu, tak i na VŠSE byl používán základ jazyků Pascal a Fortran. V jazyce Fortran jsem psal i svoji první aplikaci na výpočet efemerid Slunce a planet v rámci účasti v soutěži SOČ.

Nahoru

.NET, C#, Forms (2008 - )
Služby pro systémovou integraci, desktopové GUI aplikace… [Více]
MS SQL Server, PostgreSQL (2008 - )
Databáze použité pro aplikace v prostředí .NETu… [Více]
Sparx Enterprise Architect (2008 - )
Nástroj pro analýzu a dokumentaci projektů… [Více]
Caché, Ensemble (2008 - 2011)
DB a platforma pro systémovou integraci… [Více]
SOA, WCF (2008 - )
Technologie využívaná při systémové integraci… [Více]
HTML, JavaScript, CSS, CGI-BIN (2006 - 2007, 2011)
Technologie použitá pro objednávkový systém a tyto stránky… [Více]
Delphi, Kylix (1998 - 2008)
Hlavní prostředí pro vývoj IS Milsoft… [Více]
Interbase/Firebird, IB Expert (2003 - 2008)
DB platforma používaná v uvedeném období… [Více]
Podpůrné nástroje (1998 - 2011)
Nástroje pro verzování a správu… [Více]
Turbo/Borland Pascal (1988 - 1998)
Hlavní nástroj pro tvorbu aplikací v uvedeném období… [Více]
Cobol, Assembler (1986 - 1988)
Jazyky použité pro sálový počítač a pořizovače dat… [Více]
Fortran, Pascal, ???? ( < 1986)
Jazyky používané ve výuce… [Více]
 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky