Konektor SAP-NeOS - integrace nemocničního objednávkového systému NeOS s ERP modulem systému SAP.
Synchronizace číselníků a přenos dokladů mezi uvedenými systémy.

Kontaktní informace

Miroslav Brousek
E-mail: info@romicus.cz
 

Server

Veškeré funkce, které jsou v rámci integrace obou systémů definovány, jsou realizovány prostřednictvím služby o.s. Windows SAPNeOSWinService instalované na serveru. Rozhraní všech propojovaných systémů (NeOS, SAP, Transakční server) je ralizováno prostřednictvím webových služeb (SOAP, WCF). Součástí implementace na straně serveru je též webová služba MedidataWcfService, která zajišťuje přenos objednávek na transakční server Medidata odkud jsou následně odesílány jednotlivým dodavatelům.

Více…

GUI Manager

Pro správu, nastavení a prohlížení uskutečněných transakcí slouží aplikace SAPNeOSManager. V aplikaci lze prostřednictvím grafického rozhraní provádět veškeré běžně potřebné administrativní úkony, zejména nastavit plán datových přenosů, nastavit parametry přenosů, účty pro odesílání zpráv atd. V manageru je též možné sledovat průběh uskutečněných transakcí, události zaznamenané službou a obsah přenášených dat.

Více…

 

Technologie

Aplikace byla vyvíjena v prostředí MS Visual Studio 2008 v jazyce C# s použitím prostředků MS Window Forms (GUI Manager). Jako databáze byl použit MS SQL Server 2005. Výsledná aplikace byla laděna a finálně nasazena v prostředí .NET framework v. 3.5

Vzory zdrojových kódů:
Plánovač (SapNeOSPlanProcessor)
Synchronizace (SapNeOSDataExchange)
Import žádanek z NeOSu
Export žádanek do SAPu
Transakce

Více…

 

Služba SAPNeOSWinService

Popis služby

Hlavní funkcí služby SAPNeOSWinService je zajištění synchronizace číselníků a přenos dokladů mezi systémy SAP a NeOS. Synchronizace i datový přenos je v současnosti řízena samotnou službou, kdy spouštění příslušných procesů je službou vyvoláváno implicitně podle nastavení plánovače. Vlastní spouštění procesů je realizováno prostřednictvím událostí, které může vyvolávat jak interní plánovač, tak i rozhraní (API) napojovaných systémů. Díky tomuto řešení lze v případě potřeby a doplnění dané funkčnosti do API snadno implementovat i explicitní spouštění procesů ze strany napojených systémů.

Přenášená data jsou taktéž ukládána do interní DB. Tato DB, resp. jeji příslušná část, pak slouží jako datový sklad, kde jsou uložena všechna relevantní data jejichž zdrojem jsou napojované systémy a u nichž je z principu garantována jejich aktuálnost i konzistence. Základním funkčním požadavkem služby je též zajištění dokumentace událostí, spouštěných procesů a přenášených dat, včetně trasování proběhlých transakcí.

Konečně systém zajišťuje i ošetření nestandardních situací, a to zejména logických chyb přenášených dat (validace) nebo nastalých chyb nebo výjimek. Podle závažnosti detekované chyby (hint, warning, error, exception) je pak služba schopna na základě příslušné ho nastavení odeslat zprávu příslušnému pracovníkovi formou e-mailu.

Vnitřní architektura

Jádrem služby SAPNeOSWinService je dynamická knihovna SAPNeOSEngine, která výše uvedenou funkčnost definuje. SapNeOSEngine obsahuje dvě "hlavní" výkonné třídy:
SapNeOSDataExchange - definuje metody pro přenos jednotlivých entit
SapNeOSPlanProcessor -obsahuje metody pro automatický přenos datových entit podle stanoveného plánu.
Třídy projektu SapNeOSEngin jsou logicky rozděleny do pěti skupin:
Data - obsahuje definici tříd jednotlivých přenášených datových entit.
DataExchange - obsahuje definic tříd konektorů na API propojovaných IS.
Exceptions - třídy pro ošetření výjimek
Events - třídy definující události.
Transactions - třídy definující logické transakce, v jejichž rámci přenos dat probíhá.
Resources - třídy utilit.

Služba SAPNeOSWinService je též hostitelem webové služby MedidataWcfService.

Nahoru

Popis manageru

Manager je uživatelká aplikace, která slouží k administraci integračního systému. Její hlavní funkce jsou:
- Nastavení denního plánu a ostatních parametrů datových přenosů
- Ruční spouštění přenosů jednotlivých datových entit
- Prohlížení denního plánu a uskutečněných transakcí
Hlavní pracovní plocha manažerského modulu je záložkami rozdělena na následující části:
- Správa rozhraní
- Denní plán
- Události
- Transakce
- Objednávky
- Nastavení

Nahoru

 

Galerie uživatelského rozhraní

Nahoru

Galerie dokumentace

Nahoru


Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky