IKS - Integrační a komunikační systém.
Platforma, obsahující knihovny tříd a služeb pro vývoj integračních a komunikačních systémů.

Kontaktní informace

Miroslav Brousek
E-mail: info@romicus.cz
 

Architektura

Architektura systému IKS vychází z obecných požadavků, kladených na integrační systémy. Prostředky systému IKS lze tak rozdělit do následujících oblastí:

1) Prostředky pro přenos a sdílení dat a služeb (ETL procesy)
2) Prostředky, zajišťující spouštění a synchronizaci jednotlivých procesů
3) Prostředky pro sledování činnosti systému

Třídy, definující uvedenou funkcionalitu, jsou rozděleny podle svého funkčního zaměření do jednotlivých skupin, rozlišených názvem příslušného jmenného prostoru.

Celý systém pak završuje služba a managerská aplikace, která zajišťuje spouštění jednotlivých procesů.

Více…

Technologie

Systém je vyvíjen a implementován na platformě MS .NET Framework 4.0. Knihovny tříd jsou psány v jazyce C#.
Pro analýzu a dokumentaci systému byl použit nástroj Sparx Enterprise Architect.

Systém pracuje nad databázemi MS-SQL Server 2005/2008 a PostgreSQL. Obecně lze však připojit jakoukoli DB, splňující základní SQL standard a pro níž je dostupný ovladač pro .NET framework.
Stejná podmínka platí i pro přímý přístup do DB připojovaných systémů.

Data a služby lze sdílet prostřednictvím webových služeb (SOAP, WCF). Pro emailovou komunikaci lze využít protokolů SMTP, POP3, IMAP. Komunikovat lze též pomocí SMS brány prostřednictvím API poskytovatele.

Funkcionalita

Cílem vývoje platfomy IKS bylo poskytnout prostředky pro vývoj integračních a komunikačních systémů. Tyto prostředky mají umožnit implementaci funkcí, které jsou od integračních systémů očekávány. Jedná se zejména o sdílení dat a služeb, poskytovaných jednotlivými propojenými systémy, vytváření datového skladu, API pro vývoj vlastních aplikací nad sdílenými daty a možnost řízení a sledování procesů, které tuto funkcionalitu zajišťují.

Jednotlivé procesy a funkční celky (případy užití) systému je pak možné spouštět z pracovní plochy (GUI) manažerské aplikace nebo prostřednictvím systémové služby, která zajišťuje spouštění jednotlivých procesů a funkčních celků událostmi. Tyto události mohou být generovány implicitně, např. podle určeného časového plánu, nebo explicitně prostřednictvím API.

Více…

 


Obecný popis funkcí systému IKS

Prostředky systému IKS lze rodělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří framework systému IKS, což je knihovna tříd, která umožňuje implementovat potřebnou funkcionalitu. Druhou skupinou jsou pak aplikace, které funkcionalitu implementovanou pomocí tříd frameworku IKS vykonávají.

Základní funkce, které třídy frameworku IKS zprostřekovávají, jsou:

1. Import dat z externích systémů.
2. Vytváření klientů WS
3. Ukládání importovaných dat do datového skladu
4. Poskytování dat externím systémům

Funkce tříd frameworku IKS, pro implemenaci business logiky a výkonné části systému:

1. Vytváření funkčních celků, které implementují jednotlivé případy užití, tzn. rozhraní přístupné služby systému.
2. Spouštění takto definovaných funkčních celků
3. Synchronizace a monitorování jednotlivých procesů.
4. Vytváření časového plánu pro spouštění funkčních celků
5. Zaznamenání, případně odeslní výstrahu při nastalých chybách a výjimkách

Výkonné aplikace systému IKS:

IKSService - služba, která na straně serveru zajišťuje vlastní běhovou funkcionalitu systému, tzn. zejména spouštění jednotlivých funkčních celků na základě stanoveného časového plánu. Služba je též hostitelskou službou pro v systému definovahé webové služby. Dále zajišťuje rozesílání případných výstrah při chybě systému. V případě potřeby vyšší bezpečnosti je možné provozovat službu IKSService ve více instancích v oddělených clusterech.

IKSManager - je desktopová aplikace, která umožňuje administraci systému prostřednictvím GUI.
V případ potřeby je též možné vytvářet další aplikace, které mohou jednak využívat služby API systému IKS nebo pracovat s daty, uloženými v datovém skladu.

Nahoru

 

Architektura systému

Systém je koncipován jako vícevrstvá aplikace. Základní vrstvou je DB systému IKS, která slouží jednak k ukládání interních dat systému IKS, jednak je možné využít tuto dabázi jako datový sklad, vytvořený v rámci integrace napojovaných systémů. Nad DB vrstvou je definována skupina prostředků jádra systému a skupina tříd definující datové entity a zprávy. Další vrstvu pak tvoří třídy operací a procesů, které implementují business logiku systému a vše završují třídy funkčních celků, které implementují definované případy užití systému a tvoří vlastní funkční rozhraní systému. Tyto funkční celky lze pak spouštět buď prostřednictvím služby IKSService v rámci stanoveného časového plánu, nebo prostřednictvím ovládacích prvků GUI aplikace IKSManager, případně prostřednictvím vlastních uživatelských aplikací.

Další infomrmace též: Newsletters

Souhrnem:

Návrh architektury IKS vychází ze zkušenosti s řešením ETL procesů při vytváření datových skladů, z principu UML modelování business procesů a datových struktur a ze zkušeností s implementací integračních systémů realizovaných v prostředí Caché/Ensemble firmy Intersystems v rámci projektů KZIS a SAP-Apotheke.

Nahoru

 

Analýza - náhledy modelů

Uživatelské rozhraní - ukázky dialogů IKS manageru

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky