Newsletters - systém rozesílání adresných obchodních zpráv.
Systém umožňuje adresné a cílené oslovování zákazníků, kdy zpráva s nabídkou je tvořena na základě poptávky daného zákazníka.

Kontaktní informace

Miroslav Brousek
E-mail: info@romicus.cz
 

Architektura

Projekt Newsletters je realizován jako modul integračního systému IKS. Tím je určena i jeho architektura, která vychází z prostředků frameworku IKS. V rámci DB IKS jsou definovány potřebné datové struktury, zejména entity poptávek, nabídek a zpráv. Vlastní business logika, tzn. funkce rozhraní (use case), procesy a základní činnosti (actions), které implementují požadovanou funkcionalitu, je definována prostřednictvím tříd, odvozených z tříd frameworku IKS.

Vše pak završuje uživatelské rozhraní GUI, které jako součást manažerské aplikace zpřístupňuje definovanou funkcionalitu uživateli. Jednotlivé funkční celky lze též spouštět prostřednictvím úloh plánovače službou IKS Service.

Více…

Technologie

Technologie je dána použitím frameworku IKS. Třídy modulu Newsleters jsou napsány v jazyce C# v prostředí .NET framework 4.0, jako vývojové prostředí bylo použito MS Visual Studio 2010 Professional. Jako databázový server byl použit MS SQL Server 2008. Zdrojem poptávek je DB systému Microsoft Dynamics CRM, zdrojem nabídek je DB PostgreSQL. Vytvořené zprávy se odesílají přímo prostřednictvím SMTP serveru. Analýza projektu byla prováděna za použití Sparx Enterprise Architect 9.0. Analýza reakcí je prováděna v rámci provozovaných systémů prostřednictvím nástrojů Google Analytics.

Popis funkcí

Cílem projektu je zvýšení prodeje poskytovaných produktů a služeb za současného snížení nákladů na reklamu. Tohoto cíle má být dosaženo zasíláním cílených a adresných nabídek stávajícím zákazníkům, které se vytváří na základě již dříve objednaných produktů nebo jiné evidované poptávky. Vytváření nabídek a následné odesílání zpráv je i hlavní funkcí systému Newsletters.

Další funkce zahrnují uživatelskou správu poptávek a k nim vytvořených nabídek a zpráv, možnost vytváření blokací formou stoplistů. Systém newsletters zahrnuje i funkcionalitu, vyplývající z použití integračního systému IKS, jako je např. sledování a plánování úloh a procesů.

Více…


 


Obecný popis funkcionality

Základní funkcionalita vychází z primárního požadavků na systém Newsletters a tvoří ji dva funkční celky (Usecases - případy užití):

  • Vytvoření zpráv s nabídkami
  • Odeslání vytvořených zpráv

Vytváření zpráv lze pak rozdělit na další části, tvořící samostatně spustitelné funkční celky:

  • Import a synchronizace poptávek
  • Vytvoření záznamů nabídek
  • Vytvoření zpráv

Kromě této základní funkcionality jsou definovány funkce, které umožňují následný management vytvořených zpráv. Tato funkcionalita zahrnuje zejména:

  • Ověření platnosti nabídky u dodavatele
  • Vytváření a editace poptávek uživatelem
  • Vytváření aktuálních nabídek uživatelem
  • Vytváření blokací pro specifikované nabídky

Výše zmíněné funkční celky tvoří součást rozhraní systému a lze je tedy spouštět buď automaticky prostřednictvím služby IKSService (Vytváření zpráv), nebo uživatelsky prostřčednictvím manažerské aplikace IKSManager.

Viz též: Analýza náhledy modelů

nebo:    Uživatelské rozhraní

Nahoru

 

Architektura systému

Architektura modulu Newsletters vychází z architektury systému IKS. Jednotlivé implementované části lze rozdělit do hierarchických skupin. Třídy definované v rámci těchto skupin jsou pak umístěny v následujících složkách, které jsou uvedeny sestupně podle jejich hierarchického významu:

Boundary - Tato složka definuje prostředky, tvořící rozhraní (API) systému. Jedná se v podstatě o definici interface a třídy (tříd), která toto rozhraní implementuje pomocí prostředků uvedených níže.
Vzor zdrojového kódu viz: INLBoundaryNLBoundary

Usecase - Složka obsahuje definici funkčních celků, které na nejvyšší úrovni implementují výše definované rozhraní systému. Každá třída složky Usecase v podstatě sekvenčně spouští jeden nebo více níže definovaných procesů.
Vzor zdrojového kódu viz: uOffersCreate

Processes - Obsahuje definici procesů, které vykonávají požadovanou funkcionalitu zejména spouštěním jednotlivých operací v požadovaném pořadí. V třídách této složky je implentována podstatná část business logiky systému, přičemž každý zde definovaný proces odpovídá příslušnému activity diagramu UML návrhu, jehož je implementací.
Vzor zdrojového kódu viz: pOffersCreate

Operations - Složka operací obsahuje třídy, které vykonávají jednotlivé dílčí funkce systému. Jedna třída operace implementuje konkrétní akci nebo činnost, která je následně volána v rámci výše definovaných procesů. Třída operace takto odpovídá prvku Action UML diagramu.
Vzor zdrojového kódu viz: Csas_ExchangeRates

Messages - Složka definuje třídy zpráv, prostřednictvím kterých si předávají vstupní a výstupní data třídy funkčních celků, procesů a operací.
Vzor zdrojového kódu viz: NLMatrixRequestNLMatrixResponse

Data - Definuje třídy datových entit, použitých v rámci systému. Spolu se standardními prostředky frameworku .NET se jedná o základní vrstvu, zprostředkovávající přístup k datům.
Vzor zdrojového kódu viz: NLHotList

Resources - Složka obsahuje podpůrné utility, které mají v rámci modulu obecnou platnost a nejsou závislé na výše uvedených prostředcích.
Vzor zdrojového kódu viz: NLUtils

Nahoru

 

Analýza - náhledy modelů

Uživatelské rozhraní - ukázky dialogů IKS manageru

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky